Obchodní podmínky

Obchodní a Storno podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Hotelu Bílý koníček upravují vzájemný smluvní vztah mezi majitelem Hotelu Bílý koníček, jímž je společnost CAPLUC s.r.o., Boženy Němcové 1095, 379 01 Třeboň, IČ 07170661 (dále jen hotel) a zákazníkem – fyzickou nebo právnickou osobou, která pobyt v hotelu objednává (dále jen zákazník).

Objednávka pobytu a vznik smluvního vztahu

Zákazník si objednává pobyt v Hotelu Bílý koníček písemnou objednávkou, kterou podává hotelu elektronickou poštou (emailem), online rezervací nebo osobně, případně telefonicky.

Pro řádné zpracování objednávky je třeba uvést následující detaily:

jméno a příjmení zákazníka, kontakt (telefon, email)

rozsah objednaných služeb – termín pobytu, kategorie pokoje, počet osob, snídaně, parkování, případně další požadavky

Potvrzením objednávky hotelem vzniká mezi zákazníkem a hotelem smluvní vztah.

Hotel se zavazuje zabezpečit zákazníkovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě a zákazník zaplatit hotelu smluvenou cenu ubytování a dalších čerpaných služeb. Podmínky smluvního vztahu platí pro všechny osoby uvedené v objednávce, kterou zákazník podal a hotelu potvrdil.

Za odsouhlasených podmínek je považováno i zaškrtnutí souhlasu s podmínkami v procesu online rezervace na stránkách hotelu.

 1. Ceny služeb a jejich úhrada

Ceny služeb poskytovaných hotelem jsou uvedeny v ceníku hotelu a také v písemném potvrzení u rezervací vytvořených přes rezervační systém hotelu. Hotelem může být vyžadována záloha za objednané služby. Zákazník hradí zálohu na základě výzvy od hotelu v potvrzení pobytu, resp. při podání objednávky pobytu.

Ubytovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci), změnit dohodnuté podmínky pobytu.

 1. Zrušení závazné rezervace zákazníkem

Závaznou rezervací se rozumí závazek ubytovatele rezervovat pro ubytovaného dohodnutý počet ubytovacích míst na dohodnutý termín a zároveň závazek ubytovaného této rezervace v dohodnutou dobu využít, případně zaplatit ubytovateli stornovací poplatek v případě, že svou závaznou rezervaci zruší, nebo ji využije jen zčásti.

Zákazník je oprávněn zrušit závaznou rezervaci ubytování kdykoliv před příjezdem.

Zrušení vyžaduje písemnou, elektronickou podobu (email s doručenkou) na adresu rezervace@bilykonicekhotel.cz. Rozhodující pro určení doby zrušení rezervace je datum a čas odeslání emailu.

Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany objednavatele i ubytovatele pouze písemně. Za den zrušení objednávky pobytu se považuje den, kdy bude oznámení o tomto prokazatelně doručeno ubytovateli, resp. objednavateli.

V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část. Ubytovatel však může s ohledem na zvlášť závažné důvody postupovat odlišně od tohoto ustanovení.

Storno poplatky při zrušení pobytu:

 • 8 a více dní před zahájením pobytu: 0 % z celkové částky za ubytování
 • 7 a méně dní před zahájením pobytu: 100 % z celkové částky za ubytování
 • V případě, že zákazník neobsadí předem objednané ubytování v den příjezdu, účtuje hotel storno poplatek ve výši 100 % z celkové částky za ubytování a pobyt se ruší

U větších skupin mohou být sjednány individuální storno poplatky, které jsou zákazníkovi zaslány při vytvoření rezervace.

Ubytovatel nebude účtovat zákazníkovi výše uvedené storno poplatky, pokud nemohl čerpat sjednané služby z těchto důvodů: úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny v nemocnici, vážné onemocnění, povolávací rozkaz, živelná pohroma. Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

Storno poplatek nebude účtován při zrušení pobytu ze strany ubytovatele.

Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené zálohy (resp. její poměrné části) ubytovatel ji vrátí způsobem, jenž si určí (v hotovosti, převodním příkazem, poštovní poukázkou atd.), a to do 30 dnů ode dne, kdy došlo k doručení písemného zrušení rezervace ubytovateli. Rezervace ze strany hotelu je závazná až po zaplacení zálohy za pobyt, pokud nestanoví ubytovatel jinak.

 1. Garance pobytu

Po provedení objednávky zákazníkem je pro potvrzení rezervace nutné uhradit zálohu na pobyt ve výši 50 % z celkové ceny pobytu. Zákazník hradí zálohu na základě výzvy od hotelu v odpovědi na objednávku. Doplatek se hradí při příjezdu na hotel, a to v hotovosti nebo bankovním převodem s dobou splatnosti 5 dní přede dnem příjezdu do hotelu.

 1. Platební podmínky

Úhradu objednaných služeb může zákazník provést:

 1. V recepci Hotelu Bílý koníček při příjezdu v hotovosti v českých korunách nebo v Eurech. Při platbě v Eurech bude vrácena hotovost v českých korunách dle kurzu daného elektronickou pokladnou v den transakce.
 2. Převedením částky na bankovní účet Hotelu Bílý koníček nebo vkladem hotovosti na účet hotelu. Potvrzení o úhradě pobytu bankovním převodem je nezbytné předložit při příjezdu v recepci hotelu. V cenách je zahrnut poplatek (ubytovací, lázeňský atd.), který se vybírá ve výši stanovené obecně závaznou vyhláškou příslušného městského úřadu.
 3. Při platbě pobytu, zarezervovaného prostřednictvím on-line rezervace, je třeba pro závazné potvrzení rezervace uhradit zálohu 50 % z celkové ceny za pobyt. Údaje potřebné pro zaplacení zálohy jsou součástí automatické odpovědi na objednávku. Nebude-li záloha za pobyt zaplacena v termínu uvedeném v potvrzení pobytu, může hotel od potvrzené objednávky odstoupit. Nezaplacením zálohy nezaniká povinnost provést písemné storno objednaných služeb. Úhradou zálohy se rozumí její připsání na účet hotelu.
 4. Voucherem či jiným poukazem, který je hotelem akceptován.

K čerpání zaplacených služeb opravňuje zákazníka potvrzení pobytu vystavené hotelem.

Zákazník je povinen zkontrolovat správnost uvedených údajů v závazném potvrzení rezervace. Při zjištění nesrovnalostí kontaktuje zákazník neprodleně hotel.

 1. Nástup na pobyt

Při nástupu se klient v recepci hotelu prokáže potvrzením pobytu a občanským průkazem či jiným dokladem totožnosti. Po splnění uvedených zákonných povinností včetně vyplnění ubytovacího formuláře recepce klienta ubytuje a poskytne mu další informace k pobytu.

 1. Práva a povinnosti klienta

Uzavřením závazné rezervace se zákazník zavazuje dodržovat během svého pobytu hotelový řád Hotelu Bílý koníček. Zákazník je povinen seznámit se s hotelovým řádem okamžitě po jeho příjezdu do ubytovacího zařízení.

Zákazník má právo reklamovat případné nedostatky poskytovaných služeb. Reklamaci je povinen uplatnit včas, bez zbytečného odkladu, pokud možno na místě samém tak, aby mohla být sjednána náprava. Uplatnění na místě samém umožní odstranění vady v co nejkratším možném čase. Odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a řádného vyřízení reklamace.

Zákazník je povinen, nejpozději v okamžiku odjezdu, zaplatit dohodnutou cenu včetně případných dalších nákladů, které vznikly z důvodů poškození, nedbalosti zákazníka nebo zvláštních služeb, které požadoval on sám anebo hosté, kteří ho doprovázejí, včetně zákonné daně z přidané hodnoty

Zákazník ručí ubytovateli za jakoukoliv škodu, kterou způsobí on sám nebo host nebo jiné osoby, které s vědomím nebo podle vůle hosta využívají služeb ubytovatele.

Zákazník uzavřením závazné rezervace umožňuje využití jeho osobních údajů k marketingovým a propagačním účelům, a to výlučně a pouze ubytovacímu zařízení Hotel Bílý koníček.

 1. Práva a povinnosti ubytovatele

Ubytovateli přísluší právo své služby kdykoliv vyúčtovat, resp. je vyúčtovávat průběžně.

Ubytovatel je povinen zabezpečit dohodnuté služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě.

 1. Zrušení pobytu ze strany ubytovatele

Ubytovatel je oprávněn pobyt zrušit, je-li uskutečnění pobytu ztíženo nebo ohroženo, či utrpí-li následkem nepředvídatelných mimořádných okolností, které nebylo možné při uzavírání smlouvy (vytvoření rezervace) předvídat. Zrušení pobytu je ubytovatel povinen oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu. V tomto případě obdrží zákazník peníze za sjednané služby neprodleně a bez zbytečného odkladu v plné výši zpět. Zároveň nemá zákazník nárok na žádné další náhrady.

 1. Platnost

Tyto obchodní a storno podmínky jsou nedílnou součástí objednávky ubytování a ubytovacího poukazu (voucheru). Podmínky vstupují v platnost dne 20. 3. 2018. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi ubytovatelem a zákazníkem upraveny výlučně písemnou formou.

 1. Závěrečná ustanovení

Zákazník ubytováním v hotelu souhlasí s obchodními podmínkami.

Zákazník vstupem do komplexu hotelu je seznámen s tím, že v hotelu a přilehlých pozemcích je pro větší bezpečnost instalován kamerový systém.

Předané osobní údaje zákazníka uvedené v objednávce pobytu použije hotel pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi hotelem a zákazníkem a k zaslání akčních nabídek hotelu.

Všeobecné podmínky vstupují v platnost dne: 20. března 2018

Hotel si vyhrazuje právo na změny všeobecných smluvních podmínek.