Hotelový řád

Ubytovací a reklamační řád Hotelu Bílý koníček

 

 • Zákazník je povinen nahlásit na hotelové recepci (dále jenom „recepce“) svůj příjezd v čase mezi 14:00 až 20:00 hodinou. Lze se telefonicky domluvit na zvláštním termínu příjezdu, a to na telefonním čísle 792 314 606 denně mezi 8:00 a 20:00 hodinou, tedy v otevírací době recepce. V případě příjezdu zákazníka po 20:00 hodině bez předchozího telefonického sdělení této skutečnosti recepci, nenese Hotel Bílý koníček odpovědnost za případné uzavření hotelu před takovým příjezdem zákazníka, či pronajmutí pokoje jinému hostovi.

 

 • Za účelem řádného přihlášení předkládá zákazník při příjezdu do hotelu na recepci platný občanský průkaz nebo jiný doklad o své totožnosti a vyplní Ubytovací formulář.

 

 • Všechny telefonické rezervace jsou bez garance. Recepce drží v takovémto případě pokoj hostovi pouze do 17:00 hodin. Je vždy nutné během komunikace s recepcí ohledně rezervace uvést informace o tom, zda host přijíždí na ubytovací kupon, nebo má jakékoliv požadavky. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Je přísně zakázáno pořizovat zvukové a obrazové záznamy v prostorách hotelu bez vědomí recepce, nebo vedoucích pracovníků hotelu.

 

 • Žádosti zákazníka o konkrétní pokoj, např. vyobrazený na reklamních prospektech, bude vyhověno pouze, pokud bude žádost recepci sdělena, a to buď telefonicky, elektronicky či osobně, a bude-li to možné.

 

 • V odůvodněných případech, po projednání se zákazníkem, může hotel nabídnout zákazníku jiné ubytování, než bylo původně sjednáno. Hotel v tomto případě vždy přihlíží k tomu, aby se nová nabídka podstatně nelišila od potvrzené objednávky.

 

 • V celém hotelu včetně restaurace je přísně zakázáno kouřit. Zákaz kouření je nutno dodržovat, a to i na toaletách a chodbách. Poruší-li zákazník přísný zákaz kouření, zejména na hotelovém pokoji, bude po něm vymáhána náhrada škody 3000,- Kč za porušení tohoto pravidla. Tato částka zahrnuje náklady nutné na důkladné odstranění kouře z inventáře pokoje, včetně vymalování pokoje.

 

 • V době od 22:00 do 8:00 ráno je třeba dodržovat noční klid na chodbách i na pokojích hotelu, jakož i v ostatních prostorách hotelu a jemu přilehlých částech objektu. To platí i v prostorách přilehlých hotelu, v podloubí, na zadní terase, chodbách, parkovišti a na náměstí před hotelem. Hotel může hosta vykázat, porušuje-li tento závažně některý z bodů tohoto řádu.

 

 • Zákazníci, kteří přijeli s dětmi, nebo si přivezli své domácí mazlíčky, dbají klidu ve veškerých prostorách hotelu po celý den a neponechávají je bez dozoru v prostorách hotelu. Za případné úrazy způsobené dětmi a domácími zvířaty ponechanými bez dozoru nenese hotel žádnou odpovědnost.

 

 • Po příjezdu zákazníka a jeho přihlášení na recepci je mu vydán jeden klíč od hotelového pokoje. V případě požadavku zákazníka mu může být vydán i druhý klíč. Maximální počet klíčů na jeden pokoj jsou dva kusy. V případě ztráty klíče je zákazník povinen uhradit hotelu poplatek zodpovídající ceně za výrobu nového klíče. Klíče od pokojů jsou bezpečnostní, vyrobené na zakázku v Německu a slouží i jako klíč od hlavního vchodu do hotelu. Cena za výrobu nového klíče, a tedy i poplatek, který je zákazník v případě jeho ztráty povinen hotelu uhradit, činí 4000,- Kč. Počet klíčů vydaných hostům je uveden do ubytovacího formuláře.

 

 • Vybavení hotelových pokojů je sepsáno v soupisu, jehož převzetí stvrzuje zákazník při převzetí klíče na recepci svým podpisem Ubytovacího formuláře. Za děti mladší 18 let odpovídá ten, jenž přebírá klíč od tohoto pokoje a podepisuje Ubytovací formulář. Zákazník po dobu svého pobytu odpovídá za škodu vzniklou jeho byť i nedbalostním zaviněním nebo zaviněním osoby, která ho doprovází nebo se z jeho vůle v prostorách hotelu zdržuje, a to za škodu vzniklou na veškerém vybavení a zařízení pokoje a veškerých předmětech uvedených v seznamu, jakož i čistotu stěn a stropů, celistvost a kompletnost postelí, nábytku, koberců a záclon, kompletnost a celistvost vybavení WC a koupelny.

 

 • Veškeré škody na pokojích je nutno hlásit v nejbližší možné době na recepci. Pokud tato není k dispozici, je třeba nahlásit škodu zaměstnanci na hotelové restauraci.

 

 • V případě znečištění hotelového pokoje, které přesahuje rámec běžného úklidu, bude účtován poplatek za nadstandardní úklid 500,- – 1500,- Kč dle rozsahu znečištění.

 

 • Zákazník je povinen při každém odchodu z pokoje zkontrolovat že jsou zhasnuta světla, vypnuty vodovodní uzávěry, zavřena ona a uzamčeny dveře. Dojde-li ke ztrátě nebo odcizení v nedbale uzavřeném pokoji hosta, nenese hotel žádnou odpovědnost.

 

 • Zákazníci nejsou oprávněni přemisťovat žádné vybavení pokoje a provádět zásahy do elektrické sítě a zařízení umístěných na pokoji.

 

 • Je zakázáno používat na pokojích vlastní elektrické spotřebiče s výkonem vyšším než 600 W. V opačném případě hrozí automatické vypnutí elektrického proudu v celém hotelovém pokoji a tuto skutečnost je nutno neprodleně nahlásit na recepci denně mezi 8:00 a 20:00 hodinou, v pozdějších hodinách pracovníkům hotelové restaurace.

 

 • Doplňkové služby, jako výběr konkrétního pokoje, minibar na pokoj, či pozdní check out jsou k dispozici dle aktuální obsazenosti hotelu pouze po domluvě s recepcí.

 

 • Na hotelu nejsou povolené hazardní hry.

 

 • Pořádat oslavy a akce na pokojích je přísně zakázáno.

 

 • Host nesmí do prostor hotelu vnášet nebezpečné předměty a látky (ostré předměty, zbraně, výbušniny, hořlaviny, žíraviny, jedy apod.), omamné či psychotropní látky, dále předměty či látky silně zapáchající.

 

 • Ubytování v hotelu je povoleno pouze osobám, které nejsou nakaženy infekčními nemocemi a není na nich vidět požití alkoholu a drog.

 

 • Vstup do obsazeného hotelového pokoje je povolen pokojské, která má daný pokoj přidělený, vedoucímu úklidu, pracovníkovi recepce, vedení hotelu a údržbáři při nahlášení technické poruchy v pokoji.

 

 • Snídaně se podávají v hotelové restauraci denně od 8:00 do 10:00 hodin. V případě domluvy minimálně jeden den dopředu je možné tento termín upravit, dle možností hotelové restaurace.

 

 • Na recepci a baru restaurace je k dispozici přihlašovací jméno a heslo na hotelový bezdrátový internet. Je přísně zakázáno provádět jakékoliv manipulace se zařízením, které distribuuje Internet do pokojů, a které je umístěno na hotelových chodbách. K těmto operacím je nutno využít hotelového specialistu, kterého přivolá recepce na žádost zákazníka.

 

 • Hotel neposkytuje směnárenské služby. V restauraci a na recepci je možné zaplatit v cizí měně (Eurech). V případě nutnosti bude zákazníkovi vrácena odpovídající částka v měně České republiky dle kurzu daného elektronickou pokladnou v den transakce.

 

 • Parkovat vůz na hotelovém parkovišti ve dvoře je možné pouze po předchozí domluvě s recepcí. V případě absence pracovníka hotelu na recepci je možné tuto skutečnost dohodnout s pracovníkem hotelové restaurace, je-li místo skutečně k dispozici (posoudí recepční). Parkovací místo je vždy nutné rezervovat písemně a s dostatečným předstihem (minimálně dva dny před příjezdem zákazníka, nejlépe v den rezervace pobytu), jinak není možné parkování garantovat. Hotelové parkoviště je kapacitně omezené pouze na 11 míst. Ve vozech parkujících ve dvoře bude viditelně umístěna parkovací karta hotelu, která bude zákazníkovi předána na recepci. Vozy neoznačené parkovací kartou budou odtaženy. Zákazníkům, kteří mají rezervaci na parkování, hotel negarantuje konkrétní parkovací místo, ale v případě plné obsazenosti parkoviště se pokusí zajistit alternativní parkovací místo v blízkém okolí.

 

 • Na hotelovém parkovišti nelze z důvodu malé kapacity parkovat automobily typu SUV, transportéry, dodávky, minibusy, a jiné než klasické osobní automobily.

 

 • Prostor parkoviště je monitorován kamerovým systémem.

 

 • Pokud zákazník způsobí jakoukoliv škodu na hotelovém parkovišti jiným vozům nebo osobám, nenese hotel žádnou majetkovou odpovědnost za tyto škody. Hotel si vyhrazuje právo poskytovat třetím osobám kamerové záznamy z hotelového parkoviště, pokud je k tomu vážný důvod, či pokud došlo na hotelovém parkovišti ke škodě.

 

 • Hotel odpovídá za škodu na věci, kterou zákazník vnesl nebo byla pro zákazníka vnesena do prostor vyhrazených k ubytování nebo k uložení věcí, popřípadě byla-li věc za tím účelem pracovníkem hotelu převzata. To neplatí v případě, že by ke škodě došlo i jinak, nebo že škodu způsobil zákazník nebo osoba, která zákazníka z jeho vůle provází.

 

 • Hotel odpovídá za škodu na věci vnesené jenom do výše odpovídající stonásobku ceny ubytování za jeden den. Veškeré předměty, jejichž cena je vyšší než stonásobek ubytování za jeden den, je možné uzamknout v hotelovém trezoru, který je k dispozici v otevírací době recepce v tomto místě. Hotel odpovídá za škodu na těchto věcech jen, byly-li uloženy v trezoru.

 

 • Povinnost hotelu nahradit škodu zákazníkovi se nevztahuje na vozidla, na věci ponechané ve vozidle, ani na živá zvířata.

 

 • Hotel neodpovídá zákazníku za škodu, která mu vznikne z nerealizování uzavřené smlouvy, pokud se tak stane z důvodů, kterým hotel nemohl zabránit nebo z důvodů, které zavinil zákazník.

 

 • V případě zdravotních problémů, požárního hlášení, či nutnosti volat policii ČR, jsou na vnitřní straně dveří všech hotelových pokojů vyvěšeny pokyny s telefonními čísly. Na všech pokojích a chodbách jsou zároveň vyvěšeny evakuační plány pro nouzové opuštění budovy.

 

 • Nedoporučujeme užívat výtah v čase od 22:00 hodin do 7:00 hodin. V případě poruchy výtahu zde v tomto čase není žádný pracovník. Mohlo by tedy dojít k uvíznutí ve výtahu. V případě poruchy výtahu volejte +420 792 314 606, + 420 602 967 038, případně +420 792 776 919. Negarantujeme však, že v době od 22:00 do 7:00 budou tyto telefony dostupné.

 

 • V případě poruchy výtahu prosím výtah nepoužívejte. V případě uvíznutí ve výtahu prosím volejte +420 792 314 606, + 420 602 967 038, případně +420 792 776 919. Negarantujeme však, že v době od 22:00 do 7:00 budou tyto telefony dostupné.

 

 • Své názory a připomínky na ubytování prosím sdělte na recepci, pracovníkům restaurace, či do Knihy přání a stížností na hotelové recepci.

 

Reklamace

 

 • V případě vadně nebo neúplně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb, jež byly sjednány ve smlouvě s hotelem, vzniká zákazníkovi právo uplatnit nároky z vadného plnění (dále také „reklamace“). Své právo uplatňuje zákazník vůči hotelu prostřednictvím jeho pověřených pracovníků nebo jiné jím pověřené osoby.

 

 • Zákazník je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu poté, co zjistí vady, nejpozději do sedmi dnů od jejich zjištění.

 

 • Reklamaci může zákazník uplatnit ústně nebo písemně. V případě ústního reklamačního podání, není-li reklamaci v plném rozsahu vyhověno ihned, je zákazník povinen podat bez zbytečného odkladu reklamaci písemně nebo se zástupcem hotelu sepsat reklamační protokol s uvedením data, předmětu reklamace a stanovisek zákazníka i pracovníka hotelu. Pracovník hotelu je na žádost zákazníka povinen s ním reklamační protokol sepsat.

 

 • Zákazník je povinen při uplatňování reklamace svou reklamaci řádně zdůvodnit, eventuálně skutkově podložit a dodat potřebné doklady (smlouvu, doklad o zaplacení atd.).

 

 • Reklamace se vždy vyhotovuje ve dvou originálech, z jichž jeden zůstává zákazníkovi a jeden hotelu.

 

 • Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

 • Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, specifikovat důvody, eventuálně navrhnout způsob jejího vyřízení, pokud se reklamace prokáže jako odůvodněná.

 

 • Vyřízení oprávněné reklamace spočívá v bezplatném odstranění vady služby nebo doplnění služby, je-li to podle charakteru možné v poskytnutí náhradní služby. Není-li to možné, poskytne hotel přiměřenou slevu z ceny sjednané a reklamované služby, kterou pro vady nemohl zákazník využít vůbec.

 

 • O výsledku reklamace bude zákazník písemně informován. To neplatí v případě, že reklamace byla uplatněna ústně a této reklamaci bylo v plném rozsahu ihned vyhověno.

 

 • Zákazník převzetím klíčů od pokoje potvrzuje, že se seznámil s tímto ubytovacím a reklamačním řádem. Zákazník je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu a souhlasí s plněním povinností podle tohoto řádu. V případě, že jej poruší, má hotel právo od sjednaného ubytování odstoupit před uplynutím dohodnuté doby, aniž by z toho vyplývala povinnost hradit zákazníkovi případné škody.

 

Přejeme Vám příjemný pobyt a těšíme se na Vaši další návštěvu města Třeboně, perly Jižních Čech!